Pri registrácii získate zľavu 3% z každého nákupu.

Podmienky ochrany osobných údajov


Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

Bc. Veronika Zlámalová – Little Kid’s Shop , IČO 54221340, so sídlom SNP 1686/43,908 51 Holíč (ďalej len: „prevádzkovateľ“ stránky www.littlekidsshop.sk).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú 

email: littlekidsshp.sk@gmail.com

telefón: +421905234028

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

Zdroje spracovávaných osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky na internetovej stránke www.littlekidsshop.sk.

Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho na nutné plnenie kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitých predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

 

Účel spracovávaných osobných údajov

 

Osobné údaje kupujúceho spracováva prevádzkovateľ z nasledujúcich dôvodov:

 

pre účely registrácie na internetovej stránke www.littlekidsshop.sk podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. a) Zákona,

pre úspešné vybavenie elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo),

pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom,

poskytnutie údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie

 

Doba uchovávanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom. Zo zákona potom uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch

Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu. Najdlhšie sa smú však obchodné oznámenia zasielať po dobu 10 rokov. Potom Prevádzkovateľ požiada o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači.

4. Ďalšie spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa naňho vzťahujú.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje kupujúceho vymazať.

 

Príjemcovia osobných údajov

 

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby od týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Subdodávateľmi prevádzkovateľa sú osoby:

- podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy

- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

- zaisťujúce marketingové služby.

Údaje však poskytujeme len vybraným dôveryhodným partnerom, s ktorými máme sami podpísané zmluvy o GDPR (kuriérske a prepravné spoločnosti, marketingové firmy, účtovná firma, a pod.). 

 

Práva kupujúceho

 

Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci:

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa paragrafu 21 Zákona,

právo na opravu osobných údajov podľa paragrafu 22 Zákona alebo obmedzenie spracovania podľa paragrafu 24 Zákona,

právo na vymazanie osobných údajov podľa paragrafu 23 Zákona,

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa paragrafu 27 Zákona,

právo na prenesenie údajov podľa paragrafu 26 Zákona,

právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mail prevádzkovateľa info@bubliboom.sk,

právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

 

Záverečné ustanovenie

 

Odoslaním elektronickej objednávky na www.littlekidsshop.skpotvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

S týmito podmienkami súhlasí kupujúci zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke a upozorniť na ne kupujúceho elektronickou písomnou formou na e-mailovú adresu, ktorú prevádzkovateľovi poskytol.

 

O súboroch Cookies

 

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívate.

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka náš web, vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies.

Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu webu ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Použitím Portálu súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto pravidlách.

 

Čo sú Cookies

 

Cookies sú malé kúsky údajov a textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej „Prehliadač“) alebo v mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.

Súbory cookies sú teda malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

Web využíva cookies, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri jeho návšteve a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.

Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval váš prístup na web, a aby ste sa mohli pohodlne prihlásiť. Cookies nepoškodzujú Zariadenie. Cookies používa web s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na webe môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Portál ponecháva, závisí od typu cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookie).

Cookies nám umožňujú ponúkať vám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o vás získajú vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či využijete naše produkty alebo nie.

V týchto zásadách sa vysvetľuje, ako sú používané cookies a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom cookies sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov.

 

Prečo sa používajú Cookies

 

Cookies pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať produkty, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia. Hoci sa cookies, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú produkty, budú použité na nasledujúce účely: overovanie, integritu, funkcie a služby webu, jeho výkon, analytika a výskum.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

 

Kde sa používajú Cookies

Naša webová stránka používa cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookies, tzv. „relačné cookies“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookies, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie.

 

Aké Cookies používame

 

a) Funkčné a technické cookies – zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta.

b) Analytické cookies – slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie.

c) Konverzné – ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.

d)Trackovacie (sledovacie) – ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.

e) Esenciálne – ktoré sú dôležité na základnú funkčnosť webu.

Okrem toho vám môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú cookies v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre svoj Prehliadač alebo Zariadenie.

 

Ovládacie prvky pre Cookies v prehliadači

 

Svoj Prehliadač si môžete nastaviť tak, že zamietne cookies. V danom prípade však nebudete môcť využívať produkty a služby poskytované na webe. Vypnutie cookies má dopad na funkčnosť webu a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptujete žiadne cookies, nebudete môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky webu. Ak navštívite web a v Prehliadači je povolené prijímanie cookies, Prevádzkovateľ to považuje za prijatie týchto podmienok používania cookies.

 

Súhlas s používaním Cookies a jeho odvolanie

 

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

 

Webbeacons

 

Web môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s Portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po vašom predchádzajúcom súhlase.

Zaznamenávame aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním webu za účelom získania štatistických údajov o jeho využívaní a efektívnosti. Prevádzkovateľ registruje každý váš prístup na Portál a každý dopyt na umiestnené súbory.

 

 

Návštevou stránky www.littlekidsshop.sk súhlasíte s podmienkami, ktoré na nej nájdete.